top of page

เมื่อเป็นธรรมชาติ

ของตนเอง

เรียนหรือทำงานก็ง่ายเพราะมันจะเข้าสู่ภาวะ Flow

เรียนที่ใช่ ทำงานที่เป็นตัวเรา
มันไม่เบื่อ ไม่เหนื่อย

Compass workshop  

เครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาความเป็นตัวตนที่แท้จริงในเรา

ว่าเหมาะที่จะเรียนอะไร

และประกอบอาชีพทางด้านไหนในอนาคต

โดยวิเคราะห์หาบุคลิกภาพที่โดดเด่น

จากทฤษฎีบุคลิกภาพ 6 ด้านของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์

ซึ่งเป็นเครื่องมือค้นหาตัวตนที่มีความแม่นยำที่สุดในประเทศ 

 

Compass Workshop 

วิเคราะห์อย่างไร?

เรานำทฤษฎีสองเรื่องมาใช้เพื่อการประเมินผล คือ
1. แบบค้นหาตนเองจากการวัดความถนัดของสมองซีกซ้าย สมองซีกขวา 
2. ทฤษฎีการจำแนกอาชีพ ตามบุคลิกภาพ 6 ด้านของ จอห์น แอล ฮอลแลนด์ เพื่อให้ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของผู้ทำกิจกรรม 


การประเมินผล จะชี้ให้เห็นว่า เด็กคนนั้นเหมาะที่จะไปเรียนด้านใด ตามหลักการ ดังนี้

ด้านที่ 1 A: Artistic คือพวกศิลปะ ศิลปิน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่ชอบความซ้ำซาก สนใจความงาม ซึ่งอาชีพที่เหมาะกับคนที่มีความเด่นด้านนี้ คือ พวกนักแสดง นักศิลปะ

ด้านที่ 2 E: Enterprising คือ พวกชักจูงคนเก่ง ชอบประกอบการ ชอบเสี่ยง มีทักษในการต่อรอง มีความคิดสร้างสรรค์ อาชีพที่เหมาะกับคนที่เด่นด้านนี้ คือ นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ

ด้านที่ 3 C: Conventional คือ พวกมีความละเอียด กฎเกณฑ์ มีขั้นตอน มีกฎกติกา เจ้าระเบียบ ความรอบคอบ มีแบบแผน อาชีพที่เหมาะกับคนที่เด่นด้านนี้ คือ พวกนักบัญชี ข้าราชการ

ด้านที่ 4 R: Realistic คือ พวกนักปฏิบัติ ไม่ค่อยคิดฝัน ชอบทำจะจะ ทำเห็นๆ ชอบทำอะไรที่จับต้องได้ ไม่ชอบคิดมาก ชอบทำมากกว่าคิด อาชีพที่เหมาะกับคนที่เด่นด้านนี้ คือ เกษตรกร วิศวกร แพทย์

ด้านที่ 5 S: Social คือ เห็นใจผู้อื่น เอื้อเฟื้อ ชอบสอน มีทักษะด้านภาษา ชอบสนทนา ชอบแสดงตัว อาชีพที่เหมาะกับคนที่เด่นด้านนี้ คือ อาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา

ด้านที่ 6 I : Investigative คือ ชอบคิด ค้นคว้า สังเกต วิเคราะห์ อย่างมีเหตุผล ไม่ชอบชักจูง ไม่ชอบเข้าสังคม อาชีพที่เหมาะกับคนที่เด่นด้านนี้คือ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์

** สิ่งที่จะได้รับ หลังการทำ Workshop

เป็นการให้คำปรึกษา และ วางแผนอนาคต รายบุคคล

1.  ทราบถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองว่าตัวเองบุคลิกภาพเด่นด้านไหน 

2.  แนวทางการทำงานในอนาคต ที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพที่แท้จริง

3.  แนวทางการเรียนอย่างมีเป้าหมาย โดยผู้เชี่ยวชาญ

เชื่อถือได้ 100%

จากการวิจัยความแม่นยำเป็นระยะเวลา 15 ปี

ด้วยแบบสอบถามในเว็บไซต์การศึกษา www.eduzones.com 

จากแบบสอบถามและเข้าสู่ปฏิบัติการ Workshop Compass ที่แม่นยำมากขึ้น

ได้ทดลองวิจัย กับเด็ก 80 กลุ่ม 768 คน

และปัจจุบัน หลังจากการวิจัยสิ้นสุดลง

มีผู้เข้าร่วมค้นหาบุคลิกภาพที่แท้จริงด้วยระบบของ Compass แล้ว

400 รุ่น มากกว่า 5,000 คน

ซึ่งได้รับคำยืนยันความพึงพอใจจากนักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์จากโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศ

งานวิจัย | Workshop Compass - ค้นหาตัวตน | Thailand
งานวิจัย | Workshop Compass - ค้นหาตัวตน | Thailand

สอบถาม เพิ่มเติม

bottom of page